กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

01นางนงนุช  ปรีดารมย์โรจน์
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
02
นางไฉน  แกล้วกสิกิจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th