กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

01นางสาวรุ่งทิวา  ว่องวิกย์การ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
02
นางสาวณัฐชา  สังข์ทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th