ข้อมูลพื้นฐาน

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

23นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

24

นายเดช ศิรินาม
รองประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

    25นายมงคลชัย  ศรีสะอาด
ผู้แทนสำนักงาน กศน.
19
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
    05นายวันชัย  เกิดมีโภชน์
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
06นายนิพนธ์  เบญจกุล
ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.
    07ว่าที่ร.ต.สรวิชญ์ ชินพีระเสถียร
ผู้แทน สช.
21ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ ปราณี
ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
    09นายนพน้อย ทองประไพพักตร์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
10นายกิตติชัย  อุรุวรรณกุล
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
    11นายสมบุญ  ทิพรังศรี
ผู้แทนภาคประชาชน
12นายยศศักดิ์  ปานสีทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   

13นายวัชรินทร์  จำปี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14นายบุญกล้า รณรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   

18
นายรณชัย ทัดช่อม่วง
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีเลขานุการ

 20
นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์
ผู้ช่วยเลขานุการ

   

16นางเมธินี  จงรักษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

17นายชัยพร  อ่อนหวาน
ผู้ช่วยเลขานุการ

     

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

01นายบุญกล้า  รณรัตน์
ประธานอนุกรรมการ

13 
นายสุชาติ จินดาแจ้ง 
อนุกรรมการ

    03นายวันชัย  เกิดมีโภชน์
อนุกรรมการ
05นายรัตนชัย  ศรีโกมล
อนุกรรมการ
    05นายสมชาย  เสมากูล
อนุกรรมการ
06นายบรรพต  เหมือนทอง
อนุกรรมการ
    07นายสนั่น  ไล้สมบูรณ์
อนุกรรมการ
08นายสิทธิชัย  กีรติคุรากร
อนุกรรมการ
   

12
นายรณชัย ทัดช่อม่วง
อนุกรรมการและเลขานุการ

10นางสาวกาญจนา  ใหม่จันทร์ดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
    11นายชัยพร  อ่อนหวาน
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

01นายสมบุญ  ทิพรังศรี
ประธานอนุกรรมการ
02
นางสุรีรัตน์  ดียิ่ง
อนุกรรมการ
    13
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
อนุกรรมการ
04นายชุมพล  ศรีวิชาสร้อย
อนุกรรมการ
    05นายรัตนชัย  ศรีโกมล
อนุกรรมการ
06นายเชาวฤทธิ์  จงเกษกรณ์
อนุกรรมการ
    07นายสุรพงษ์  อินอ่อน
อนุกรรมการ
08นางสาวเพิ่มศรี  เศรษฐพานิช
อนุกรรมการ
   

12
นายรณชัย  ทัดช่อม่วง
อนุกรรมการและเลขานุการ

10นางอรทัย  เหลือช่าง
ผู้ช่วยเลขานุการ
    11นางสาวสุวภัทร  สดุดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

01นายกิตติชัย  อุรุวรรณกุล
ประธานคณะอนุกรรมการ
02
ว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์  ชินพีระเสถียร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
กศจ.อนุกรรมการ
    03นายนพน้อย  ทองประไพพักตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
กศจ.อนุกรรมการ
04นายอำนาท  เหลือน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนลานสักวิทยา
อนุกรรมการ
    05นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
อนุกรรมการ
06นายธวัช  ธัญญกรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
    07นายอัครวงศ์  บารมีธนเศรษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
08นายวิชัย  ต่ายธานี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
   

12
นายรณชัย  ทัดช่อม่วง
อนุกรรมการและเลขานุการ

13
นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์
ผู้ช่วยเลขานุการ

    11นางสาวณัฐชา  สังข์ทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th