ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

23นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

24

นายเดช ศิรินาม
รองประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

    25นายมงคลชัย  ศรีสะอาด
ผู้แทนสำนักงาน กศน.
19
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
    05นายวันชัย  เกิดมีโภชน์
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
06นายนิพนธ์  เบญจกุล
ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.
    07ว่าที่ร.ต.สรวิชญ์ ชินพีระเสถียร
ผู้แทน สช.
21ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ ปราณี
ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
    09นายนพน้อย ทองประไพพักตร์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
10นายกิตติชัย  อุรุวรรณกุล
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
    11นายสมบุญ  ทิพรังศรี
ผู้แทนภาคประชาชน
12นายยศศักดิ์  ปานสีทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   

13นายวัชรินทร์  จำปี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14นายบุญกล้า รณรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   

18
นายรณชัย ทัดช่อม่วง
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีเลขานุการ

 20
นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์
ผู้ช่วยเลขานุการ

   

16นางเมธินี  จงรักษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

17นายชัยพร  อ่อนหวาน
ผู้ช่วยเลขานุการ

     

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

01นายบุญกล้า  รณรัตน์
ประธานอนุกรรมการ

13 
นายสุชาติ จินดาแจ้ง 
อนุกรรมการ

    03นายวันชัย  เกิดมีโภชน์
อนุกรรมการ
05นายรัตนชัย  ศรีโกมล
อนุกรรมการ
    05นายสมชาย  เสมากูล
อนุกรรมการ
06นายบรรพต  เหมือนทอง
อนุกรรมการ
    07นายสนั่น  ไล้สมบูรณ์
อนุกรรมการ
08นายสิทธิชัย  กีรติคุรากร
อนุกรรมการ
   

12
นายรณชัย ทัดช่อม่วง
อนุกรรมการและเลขานุการ

10นางสาวกาญจนา  ใหม่จันทร์ดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
    11นายชัยพร  อ่อนหวาน
ผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th