คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

01นายณรงค์ รักร้อย
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
02
นายชูสิน วรเดช
รองประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
    03นางสุรีรัตน์  ดียิ่ง
ผู้แทนสำนักงาน กศน.
19
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
    05นายวันชัย  เกิดมีโภชน์
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
06นายนิพนธ์  เบญจกุล
ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.
    07ว่าที่ร.ต.สรวิชญ์ ชินพีระเสถียร
ผู้แทน สช.
21ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ ปราณี
ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
    09นายนพน้อย ทองประไพพักตร์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
10นายกิตติชัย  อุรุวรรณกุล
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
    11นายสมบุญ  ทิพรังศรี
ผู้แทนภาคประชาชน
12นายยศศักดิ์  ปานสีทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   

13นายวัชรินทร์  จำปี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14นายบุญกล้า รณรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   

18
นายรณชัย ทัดช่อม่วง
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีเลขานุการ

 20
นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์
ผู้ช่วยเลขานุการ

   

16นางเมธินี  จงรักษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

17นายชัยพร  อ่อนหวาน
ผู้ช่วยเลขานุการ

     

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th