กลุ่มพัฒนาการศึกษา

บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา

01นางอรทัย  เหลือช่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
02
นางสุภาพร  ทสานนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
    05นางสาวประไพพรรณ  ชำนาญชัด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
02
นางสาวสุวภัทร  สดุดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th