ข้อมูลพื้นฐาน

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5
ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ที่ 2 จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและกการจัดการศึกษา
ที่ 4 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ 5 ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างนวัตกรรม

ภารกิจและหน้าที่


หน้าที่และอำนาจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย
2. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
3. สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
10. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานต่างๆในจังหวัด

ค่านิยมองค์การ TEAMWINS

ค่านิยมองค์การ TEAMWINS

T = Teamwork การทำงานเป็นทีม
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน
A = Accountability ความรับผิดชอบ
M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์
W = Willingness ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. จำนวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก กศจ.
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
3. ระดับความสำเร็จในการติดตามผลการนำแผนไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานทางการศึกษา
4. ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาและส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมและมีเสถียรภาพ ตอบสนองความต้องการใช้งาน
2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของจังหวัดให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน
2.3 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและการบริการให้มีประสิทธิภาพ
2.4 จัดหาทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการบริหาร การบริการและการเรียนรู้ อย่างพอเพียง ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้และจัดการองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา ระบบเทคโนโลยีดิจิตัลในการปฏิบัติงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ การวัด ประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาประเทศ
3.2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างอาชีพ สร้างความสมานฉันท์ และสร้างการมีส่วนร่วม
3.4 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระสื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ การวัดประเมินผล
2. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
4. ร้อยละของอัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน
5. ร้อยละของอัตราการออกกลางคัน
6. สัดส่วนของผู้เรียนสายสามัญ : สายอาชีพ (50:50)
7. ร้อยละของบุคลากรที่มีการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตกลยุทธ์
กลยุทธ์
4.1 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด และสนับสนุนการจัดการศึกษา
4.2 สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบให้ผู้เรียนตามสิทธิที่กำหนดไว้
4.3 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาต่อการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษา
2. ร้อยละของอัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน
3. ร้อยละของอัตราการออกกลางคัน
4. สัดส่วนของผู้เรียนสายสามัญ : สายอาชีพ (50:50)
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
5.1 พัฒนาข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลายรวมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการพัฒนา
5.2 สร้างการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และอนุกรรมการศึกษาธิการ ทุกคณะ
ตัวชี้วัด
1. ข้อมูลความต้องการพัฒนาข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับความต้องการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาต่อการพัฒนา
3. ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมองค์คณะบุคคล

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th