ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 

03
นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

  

04
นางสาวจำแรง นกเอี้ยง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

    02นางสาวณัฐชา สังข์ทอง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ

 

 

บุคลากรคุรุสภาจังหวัดอุทัยธานี

 

 

01นางสาวปณัฏฎา  ขัณกสิกร
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

    02
นางสาวจิรพรรณ  มากวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ผู้บริหาร

 

 

bossrc

นายรณชัย  ทัดช่อม่วง

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

boss-small
างสาวสุภาพันธุ์  ทองพยงค์
รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดกการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th