กลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

0007
นางสาวณัฏฐวันณ์ เกษตรการณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 09 4541 6390

0008
นางจิณาภา  โพธิวิจิตร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทร. 09 0983 8882
      0009
นายปรัชญา ภักดีศุภผล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 08 8293 4494

0010
นางสาวระพีพรรณ จวงถาวร
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
โทร. 09 4971 0066

     

0011
นายพีระพงษ์ พรมวัลย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร. 09 6808 4574

0038
นางสาวธัญลักษณ์ บุญวัฒนา
พนักงานจ้างปฏิบัติงานพัสดุ
โทร. 06 1431 4890
     

0039
นางสาวภัทรธร อนันตวงษ์
พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
โทร. 08 6454 5751

0033
นายพลาเดช  บุญศรี
พนักงานขับรถ
โทร. 08 8787 4425 

     

0034
นายปราโมทย์  อุปราวิทยานันท์
พนักงานขับรถ
โทร. 08 1688 2871

0035
นางสมปอง แข็งธัญญกิจ
พนักงานทำความสะอาด
โทร. 06 1902 6438

     

0036
นางสาวปิยะรัตน์ แข็งธัญญกิจ
พนักงานทำความสะอาด
โทร. 09 3593 9483

0037
นายอัษฎา  จันทร์คง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทร. 08 6211 4012

     

 

หน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มอำนวยการ

 1. รับผิดชอบงานธุรการของ ศธจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
 2. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
 3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
 4. ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
 5. ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน
 6. ดำเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
 7. ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
 8. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 9. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร
 10. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th