กลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

0123
นางสาวณัฏฐวันณ์ เกษตรการณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 09 4541 6390

0022
นางจิณาภา  โพธิวิจิตร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทร. 09 0983 8882
      0032
นายปรัชญา ภักดีศุภผล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 08 8293 4494

0120
นางสาวระพีพรรณ จวงถาวร
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
โทร. 09 4971 0066

     

0121
นายพีระพงษ์ พรมวัลย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร. 09 6808 4574

0034
นางสาวนิภาวรรณ ปราณี
พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
โทร. 06 3114 6212
     

0035
นายพลาเดช  บุญศรี
พนักงานขับรถ
โทร. 08 8787 4425 

0037
นายปราโมทย์  อุปราวิทยานันท์
พนักงานขับรถ
โทร. 08 1688 2871

     

0038
นางสมปอง แข็งธัญญกิจ
พนักงานทำความสะอาด
โทร. 06 1902 6438

0039
นางสาวปิยะรัตน์ แข็งธัญญกิจ
พนักงานทำความสะอาด
โทร. 09 3593 9483

     

0036
นายอัษฎา  จันทร์คง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทร. 08 6211 4012

หน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มอำนวยการ

 1. รับผิดชอบงานธุรการของ ศธจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
 2. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
 3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
 4. ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
 5. ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน
 6. ดำเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
 7. ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
 8. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 9. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร
 10. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th