กลุ่มพัฒนาการศึกษา
×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา
0024
นางอรทัย  เหลือช่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
0043
นางสาวณัฏฐิมา ชูอินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
    0044
นางสาววริยา ตาเตียว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

0045
นางสาวสุวภัทร  สดุดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
    0046
นางฉัฐนันท์ แดงศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th