กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา
0024
นางอรทัย  เหลือช่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
โทร. 08 1379 8107
0043
นางสาวณัฏฐิมา ชูอินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 08 1280 5543
    0044
นางสาววริยา ตาเตียว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 08 1605 0760

0045
นางสาวสุวภัทร  สดุดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 06 4353 6923
    0046
นางฉัฐนันท์ แดงศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 06 4552 9428
 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th