กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา
0002
นางสาวณัฏฐิมา ชูอินทร์
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
โทร. 08 1280 5543
0004
นางสาววริยา ตาเตียว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 08 1605 0760
  0005
นางสาวสุวภัทร  สดุดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 06 4353 6923
0006
นางฉัฐนันท์ แดงศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 06 4552 9428

       
 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th