กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

0027
นางสาวนฤมล สินพูล
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 08 1707 9133 

0028
นางสาวประไพพรรณ ชำนาญชัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร. 08 7995 0882
  0029
นางสาวจามจุรี  ฉลาดแย้ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทร. 08 7903 9193
  0030
นายเกรียงไกร เกิดคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร. 06 5231 1879

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th