ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร

"องค์กรเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ยกระดับการศึกษา ศาสตร์พระราชายั่งยืน"

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th