วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
ขับเคลื่อนการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ

 

พันธกิจ
1.ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่
3.ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4.พัฒนาองค์กร สู่ระบบราชการที่ทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานราชการ
5.น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th