คุรุสภา

คุรุสภาจังหวัดอุทัยธานี

 

บุคลากรคุรุสภาจังหวัดอุทัยธานี 

0031
นางสาวปณัฏฎา  ขัณกสิกร
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
โทร. 08 1041 8014

   

0032
นางสาวจิรพรรณ  มากวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
โทร. 08 6202 7880

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th