คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

1
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

 2
นายลือชัย ชูนาคา
รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 18
รองประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

   

3
นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ

 4
นายทวีวัฒน์ รื่นรวย
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
     5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี
ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
 6
นางนงลักษณ์ คิดควร
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ
    7
ว่าที่ ร.ต.สรวิชญ์ ชินพีระเสถียร
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กรรมการ
 
 8
นายมงคลชัย ศรีสะอาด
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรรมการ
    9
นายสมพงษ์ แจ่มแสง
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
กรรมการ
 10
นายเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการ
    11
นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว
ผู้แทนภาคประชาชน
กรรมการ
 
 12
นายสิทธิชัย กีรติคุณากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
     13
นายสนั่น ไล้สมบูรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
  14
นางสาวรุ่งทิวา ว่องวิกย์การ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
     15
นางสายใหม นันทศรี
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการและเลขานุการ

 16
นายปรัชญา ภักดีศุภผล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

   

 

 

     

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th