บุคลากร

ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

 

bsaimai
นางสายใหม นันทศรี
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

โทรศัพท์ : 06 1031 6999

ที่อยู่ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

        ถนนรักการดี ต.อุทัยใหม่

        อ.เมืองอุทัยธานี         

        จ.อุทัยธานี 61000

wang
รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีโทรศัพท์ : -

ที่อยู่ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

        ถนนรักการดี ต.อุทัยใหม่

        อ.เมืองอุทัยธานี         

        จ.อุทัยธานี 61000

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

0123
นางสาวณัฏฐวันณ์ เกษตรการณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 09 4541 6390 

0022
นางจิณาภา  โพธิวิจิตร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทร. 09 0983 8882
      0032
นายปรัชญา ภักดีศุภผล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 08 8293 4494

0120
นางสาวระพีพรรณ จวงถาวร
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
โทร. 09 4971 0066

     

0121
นายพีระพงษ์ พรมวัลย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร. 09 6808 4574

0034
นางสาวนิภาวรรณ ปราณี
พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
โทร. 06 3114 6212

     

0035
นายพลาเดช  บุญศรี
พนักงานขับรถ
โทร. 08 8787 4425

0037
นายปราโมทย์  อุปราวิทยานันท์
พนักงานขับรถ
โทร. 08 1688 2871

     

0038
นางสมปอง แข็งธัญญกิจ
พนักงานทำความสะอาด
โทร. 06 1902 6438

0039
นางสาวปิยะรัตน์ แข็งธัญญกิจ
พนักงานทำความสะอาด
โทร. 09 3593 9483

     

 0036
นายอัษฎา  จันทร์คง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทร. 08 6211 4012

  

  

 

กลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

0023
นางสาวนฤมล สินพูล
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 08 1707 9133 

0040
นางสาวประไพพรรณ ชำนาญชัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร. 08 7995 0882
  0041
นางสาวจามจุรี  ฉลาดแย้ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทร. 08 7903 9193
  0042
นายเกรียงไกร เกิดคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร. 06 5231 1879

 

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา
0024
นางอรทัย  เหลือช่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
โทร. 08 1379 8107
0043
นางสาวณัฏฐิมา ชูอินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 08 1280 5543
    0044
นางสาววริยา ตาเตียว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 08 1605 0760

0045
นางสาวสุวภัทร  สดุดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 06 4353 6923
    0046
นางฉัฐนันท์ แดงศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 06 4552 9428
 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
0025
นางสาวกาญจนา  ใหม่จันทร์ดี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 08 9857 4139
0047
นางนรัฐภรณ์  รักษาทรัพย์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 6628 7398
   

0048
นายชัยพร  อ่อนหวาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทร. 09 2362 7446

0049
นายนพรัตน์  พันธ์วุ้น
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 09 2661 5888
   

0050
นางสาวจุฑามาศ พงษ์เพ็ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 08 5590 0972

0122
นางสาวปาริฉัตร จันทร์เนตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 08 1876 8087
     

 

 

 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

บุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

0026
นางสาวณัฐปภัสร์ ท่าเจ็ง
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
โทร. 08 6392 6289 

   
0051
นางอังศกร บำรุงรัตน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 06 4464 6235
    0052
นางสาวบัณฑิตา ยะนันท์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 08 58637973

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
wang
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

0053
นางสาวมนัชยา ว่องวิกย์การ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร.08 6207 7217
      0054
นางสาวสาริสา สุขหอม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 09 6990 5615

 

 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0028
นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
โทร. 08 1886 3736 

 

0055
นางสาวจำแรง นกเอี้ยง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โทร. 09 5549 8799
  0056
นางสาวณัฐชา สังข์ทอง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ
โทร. 09 5340 2910
 

0057
นายธราธร ชูศรี
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ
โทร. 09 8749 0590

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
wang

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คุรุสภาจังหวัดอุทัยธานี

 

บุคลากรคุรุสภาจังหวัดอุทัยธานี 

0030
นางสาวปณัฏฎา  ขัณกสิกร
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
โทร. 08 1041 8014

   

0031
นางสาวจิรพรรณ  มากวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
โทร. 08 6202 7880

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th