บุคลากร
×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

 

bsaimai
นางสายใหม นันทศรี
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีโทรศัพท์ : 06 1031 6999

ที่อยู่ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

        ถนนรักการดี ต.อุทัยใหม่

        อ.เมืองอุทัยธานี         

        จ.อุทัยธานี 61000

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

0022
นางจิณาภา  โพธิวิจิตร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

0032
นายปรัชญา ภักดีศุภผล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
      0033
นางสาวระพีพรรณ จวงถาวร
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
0034
นางสาวนิภาวรรณ ปราณี
พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
     

0035
นายพลาเดช  บุญศรี
พนักงานขับรถ 

0036
นายอัษฎา  จันทร์คง
พนักงานรักษาความปลอดภัย

     

0037
นายปราโมทย์  อุปราวิทยานันท์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

0038
นางสมปอง แข็งธัญญกิจ
พนักงานทำความสะอาด

     

0039
นางสาวปิยะรัตน์ แข็งธัญญกิจ
พนักงานทำความสะอาด

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

0023
นางสาวนฤมล สินพูล
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 

0040
นางสาวประไพพรรณ ชำนาญชัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  0041
นางสาวจามจุรี  ฉลาดแย้ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
  0042
นายเกรียงไกร เกิดคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา
0024
นางอรทัย  เหลือช่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
0043
นางสาวณัฏฐิมา ชูอินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
    0044
นางสาววริยา ตาเตียว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

0045
นางสาวสุวภัทร  สดุดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
    0046
นางฉัฐนันท์ แดงศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
0025
นางสาวกาญจนา  ใหม่จันทร์ดี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
0047
นางนรัฐภรณ์  รักษาทรัพย์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
    0048
นายชัยพร  อ่อนหวาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0049
นายนพรัตน์  พันธ์วุ้น
นักทรัพย์กรบุคคลปฏิบัติการ
    0050
นางสาวจุฑามาศ พงษ์เพ็ง
นักทรัพย์กรบุคคลปฏิบัติการ

 

 

 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

บุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

0026
นางสาวณัฐปภัสร์ ท่าเจ็ง
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  

   
0051
นางอังศกร บำรุงรัตน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
    0052
นางสาวบัณฑิตา ยะนันท์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
0027
นายชวลิต อำภัยบุญ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

 

0053
นางสาวมนัชยา ว่องวิกย์การ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
      0054
นางสาวสาริสา สุขหอม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0028
นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

  

 

0055
นางสาวจำแรง นกเอี้ยง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  0056
นางสาวณัฐชา สังข์ทอง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ 
  0057
นายธราธร ชูศรี
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ
 

หน่วยตรวจสอบภายใน

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
0029
นางสาวภิญานิสสรณ์ โพธิ์กลิ่น
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

คุรุสภาจังหวัดอุทัยธานี

 

บุคลากรคุรุสภาจังหวัดอุทัยธานี 

0030
นางสาวปณัฏฎา  ขัณกสิกร
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

    0031
นางสาวจิรพรรณ  มากวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th