กลุ่มบริหารงานบุคคล
×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

กลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
0025
นางสาวกาญจนา  ใหม่จันทร์ดี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
0047
นางนรัฐภรณ์  รักษาทรัพย์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
    0048
นายชัยพร  อ่อนหวาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0049
นายนพรัตน์  พันธ์วุ้น
นักทรัพย์กรบุคคลปฏิบัติการ
    0050
นางสาวจุฑามาศ พงษ์เพ็ง
นักทรัพย์กรบุคคลปฏิบัติการ

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th