กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
0025
นางสาวกาญจนา  ใหม่จันทร์ดี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 08 9857 4139
0047
นางนรัฐภรณ์  รักษาทรัพย์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 6628 7398
   

0048
นายชัยพร  อ่อนหวาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทร. 09 2362 7446

0049
นายนพรัตน์  พันธ์วุ้น
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 09 2661 5888
   

0050
นางสาวจุฑามาศ พงษ์เพ็ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 08 5590 0972

0122
นางสาวปาริฉัตร จันทร์เนตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 08 1876 8087
     

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th