กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

0123
นางสาวณัฏฐวันณ์ เกษตรการณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 09 4541 6390 

0022
นางจิณาภา  โพธิวิจิตร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทร. 09 0983 8882
      0032
นายปรัชญา ภักดีศุภผล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 08 8293 4494

0120
นางสาวระพีพรรณ จวงถาวร
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
โทร. 09 4971 0066

     

0121
นายพีระพงษ์ พรมวัลย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร. 09 6808 4574

0034
นางสาวนิภาวรรณ ปราณี
พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
โทร. 06 3114 6212

     

0035
นายพลาเดช  บุญศรี
พนักงานขับรถ
โทร. 08 8787 4425

0037
นายปราโมทย์  อุปราวิทยานันท์
พนักงานขับรถ
โทร. 08 1688 2871

     

0038
นางสมปอง แข็งธัญญกิจ
พนักงานทำความสะอาด
โทร. 06 1902 6438

0039
นางสาวปิยะรัตน์ แข็งธัญญกิจ
พนักงานทำความสะอาด
โทร. 09 3593 9483

     

 0036
นายอัษฎา  จันทร์คง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทร. 08 6211 4012

  

  

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th