กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0028
นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

  

 

0055
นางสาวจำแรง นกเอี้ยง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  0056
นางสาวณัฐชา สังข์ทอง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ 
  0057
นายธราธร ชูศรี
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th