กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0012
นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
โทร. 08 1886 3736 

 

0013
นางสาวจำแรง นกเอี้ยง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โทร. 09 5549 8799
  0014
นางสาวณัฐชา สังข์ทอง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ
โทร. 09 5340 2910
 

0015
นายธราธร ชูศรี
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ
โทร. 09 8749 0590

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th