กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

บุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

0016
นางสาวณัฐปภัสร์ ท่าเจ็ง
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
โทร. 08 6392 6289 

   
0017
นางอังศกร บำรุงรัตน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 06 4464 6235
    0018
นางสาวบัณฑิตา ยะนันท์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 08 58637973

 

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th