คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

1
นายเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์
กรรมการใน กศจ.
ประธานอนุกรรมการ

 2
นางสาวรุ่งทิวา ว่องวิกย์การ
กรรมการใน กศจ.
อนุกรรมการ
    3
ว่าที่ ร.ต.สรวิชญ์ ชินพีระเสถียร
กรรมการใน กศจ.
อนุกรรมการ
 4
นายองอาจ อ่ำพุธ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
อนุกรรมการ
     5
นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
อนุกรรมการ
6
นายธวัธ ธัญญกรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
     7
นายสุคนธ์ แป้นน้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
8
นายนาวิน องค์ศิริมงคล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
    9
นางสายใหม นันทศรี
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
อนุกรรมการและเลขานุการ
10
นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ผู้ช่วยเลขานุการ
     11
นางสาวณัฐชา สังข์ทอง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th