กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
0027
นายชวลิต อำภัยบุญ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

 

0053
นางสาวมนัชยา ว่องวิกย์การ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
      0054
นางสาวสาริสา สุขหอม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  1. กำกับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและที่กฎหมายอื่นกำหนด
  4. ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกำหนด
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th