กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

wang
นางสาววริยา ตาเตียว
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
โทร. 08 1605 0760

  

0053
นางสาวมนัชยา ว่องวิกย์การ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 08 6207 7217
      0054
-
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
-

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  1. กำกับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและที่กฎหมายอื่นกำหนด
  4. ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกำหนด
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th