กฎ ระเบียบ

ระเบียบ

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายบริหารกระทรวงศึกษาธิการ

ออกตามความในกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายโรงเรียนเอกชน

ประกาศ

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายการศึกษาเอกชน

ออกตามความในกฎหมายการศึกาาภาคบังคับ

ออกตามความในกฎหมายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

ออกตามความในกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กฎกระทรวง

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา


ออกตามความในกฎหมายโรงเรียนเอกชน


ออกตามความในกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการ


ออกตามความในกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในกฎหมายเกี่ยวกับภาษีการศึกษา

 

ออกตามความในกฎหมายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th