นวัตกรรมทางการศึกษา IFTE ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นวัตกรรมทางการศึกษา IFTE ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นวัตกรรมทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้
-รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ด้วยโปรแกรม Scratch
-แผนการจัดการเรียนรู้ E-SAN Model
-นวัตกรรม เกมภาษาไทย 7 รูปแบบ
-วัตกรรมการจัดการเรียนแบบรับใช้สังคม
-การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ บนฐานของปรัชญาเศรศฐกิจพอเพียง
-การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยี
-การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน
-การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ
-นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ RBL

นวัตกรรมทางการศึกษา ด้านการบริหาร
-นวัตกรรม SMART Model
-รูปแบบการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ TNW CARE
-การพัฒนารูปแบบการนิเทศ PPIEE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th