นวัตกรรมทางการศึกษา IFTE ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นวัตกรรมทางการศึกษา IFTE ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นวัตกรรมทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้

- W.H.K.Up level achievement Model

- CHAOWAT PLUS PLC MODEL

- ห้องเรียนอริยะ (ปรับ ปลูก แปรดี)

- “ห้องเรียน 3 อ”(Class a Models)

- สื่อช่วยสอนพัฒนาทักษะอ่านออกภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

- รูปแบบการจัดการเรียนรู้ EELA Model

- รายงานนวัตกรรม Smart Worksheet อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา

- แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับการสอนตามปกติ

 - ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว22202 การเขียนโปรแกรม Scratch

- ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning

- นวัตกรรม Child Centered Learning ด้วย BHP- SMILES Mode

- นวัตกรรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ STANDS

- นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom ร่วมกับดิจิทัลแพลตฟอร์ม Aksorn On-Learn

- กิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นห้วยคต ตามแนวทางสะเต็มศึกษาและการใช้ทีมเป็นฐาน

- การใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

- การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์

- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่องเสียงสระ ในรายวิชาภาษาไทย

- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิค KWDL

นวัตกรรมทางการศึกษา ด้านการนิเทศ

- นวัตกรรมการนิเทศ บ้านทุ่งนาวิทยา

- โรงเรียนบ้านหนองมะสัง

นวัตกรรมทางการศึกษา ด้านการบริหาร

- BHP - Smile Model

- BJ - CARE Model

- SES MODEL

- CHAIKHOP MODEL

- NONGFANG Model

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th