คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

 

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

 1
นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว
กรรมการใน กศจ.
ประธานอนุกรรมการ

2
นายทวีวัฒน์ รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
อนุกรรมการ
    3
นายสมพงษ์ แจ่มแสง
กรรมการใน กศจ.
อนุกรรมการ
 4
นายศฐา ใจโพธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง
อนุกรรมการ
     5
นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
อนุกรรมการ
 6
นายปรีชา การัก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
    7
นายชุมพล ศรีวิชาสร้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
 8
นายชัชวาลย์ มาเกิด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
    9
นางสายใหม นันทศรี
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
อนุกรรมการและเลขานุการ
 10
นางอรทัย เหลือช่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
     11
นางสาวสุวภัทร สดุดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th