แบบหนังสือแต่งตั้งและถอดถอน สช.

แบบหนังสือแต่งตั้งและถอดถอน สช.

แบบหนังสือแต่งตั้งและถอดถอน  
ใบขอลาออก ดาวน์โหลด 
หนังสือแต่งตั้งผู้อำนวยการให้ปฏิบัติหน้าที่ ดาวน์โหลด 
หนังสือแต่งตั้งรองผู้อำนวยการให้ปฏิบัติหน้าที่ ดาวน์โหลด 
แบบสัญญาการจ้าง ดาวน์โหลด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th