การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   1.การประชุมการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2566
      - เอกสารการประชุมฯ
      - คู่มือการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผล ตามนโยบายการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขตตรวจราชการที่ 18 (จังหวัดอุทัยธานี)
       - รูปภาพกิจกรรม
   2.กิจกรรมโครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
      - เอกสารโครงการตรวจติดตามฯ
      - รายงานการประชุมฯ
      - เอกสารประกอบการประชุมฯ
      - รูปภาพกิจกรรม

    

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th