การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  - บันทึกการประชุมกำหนดตัวชี้วัดและผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล และกำหนดข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการ
  - ภาพกิจกรรมการประชุม
  - การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล
  - แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
  - การกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
  - การกำหนดข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
  - กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
  - ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th